Make your own free website on Tripod.com
เจิม (Anoint)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

สำหรับค้นคว้า , อ้างอิง , บรรยายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร ในพระคัมภีร์ ใช้พระคัมภีร์ฉบับ King James

 
 
 
  เจิม (Anoint) เป็นคำกริยา เทน้ำมันเหนือ , เป็นสัญญลักษณ์ของการบูชา  
 
 • อพย 28:41 "จงแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้า และบุตรเขาด้วยเครื่องยศ แล้วเจิมและสถาปนา และชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เขาเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา"
 • อพย 29:7 "จงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้"
 • อพย 30:30 "อนึ่ง จงชำระอาโรน และบุตรเขาไว้ให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะได้เป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา" พระคัมภีร์ไทยใช้คำแปลว่า ชำระ
 • อพย 40:15 "จงเจิมเขาเช่นเจิมบิดาของเขา เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา การเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้งเขาไว้เป็นปุโรหิตเนืองนิตย์ ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขา"
 • 1 ซมอ 9:16 "พรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้ เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนยามิน เจ้าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา"
 • 1 ซมอ 15:1 "ซามูเอลก็เรียนซาอูลว่า "พระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาเจิมท่าน เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล ประชากรของพระองค์"
 • 1 ซมอ 16:3 "จงเชิญเจสซีมาที่การถวายสัตวบูชานั้น แล้วเราจะสำแดงให้เจ้ารู้ว่า เจ้าควรจะกระทำประการใด เจ้าจงเจิมให้เราผู้ซึ่งเราจะบอกชื่อแก่เจ้า"
 • 1 ซมอ 16:12 "จงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้ เพราะเป็นคนนี้แหละ"
 • 1 พกษ 1:34 "และให้ศาโดกปุโรหิต และนาธันผู้เผยพระวจนะเจิมตั้งเขาไว้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล"
 • 1 พกษ 19:15 ".......เจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย....."
 • 1 พกษ 19:16 "และเยฮูบุตรนิมซีนั้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล และเอลีชาบุตรชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้า"

เป็นธรรมเนียมที่ต้องเจิมที่ศีรษะด้วยน้ำมัน

 • มธ 6:17 "จงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะ"
 • ลก 7:46 "ท่านมิได้เอาน้ำชโลมศีรษะของเขา แต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเรา"

การชโลมร่างกายก่อนฝัง

 • มก 14:8 "เขามาชโลมกายของเราก่อน เพื่อการศพของเรา"
 • มก 16:1 "ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์"

ในระหว่างเศร้าโศก อย่าเจิม

 • 2 ซมอ14:2 "...สวมเสื้อของคนไว้ทุกข์ อย่าชโลมน้ำมัน..."
 • ดนล 10:3 "ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อย เนื้อ หรือเหล้าองุ่นก็มิได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมน้ำมันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์"
 
  ถูกเจิม , ได้รับการเจิม ใช้กับมนุษย์ และ พระมาซีฮา  
 

หมายถึงพระมาซีฮา

 • 1 ซมอ 12:5 "พระเจ้าทรงเป็นพยานต่อท่าน และท่านที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้"
 • 1 ซมอ 2:10 "และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้"
 • สดด 2:2 "บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากัน ต่อสู้พระเจ้า และผู้รับการเจิมของพระองค์"
 • อสย 61:1 "พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้"

หมายถึงซาอูล

 • 1 ซมอ 10:1 "แล้วซามูเอลก็หยิบขวดน้ำมันเทลงบนศีรษะของซาอูล และจุบท่านแล้วกล่าวว่า "พระเจ้าทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอล ประชากรมรดกของพระองค์แล้วมิใช่หรือ "
 • 1 ซมอ 12:3 "ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ขอท่านเป็นพยานปรักปรำข้าพเจ้าต่อพระเจ้า และต่อท่านที่พระองค์ทรงเจิมไว้"
 • 1 ซมอ 26:9 " แต่ดาวิดบอกอาบีชัยว่า "ขออย่าทำลายพระองค์เลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมไว้ และจะไม่มีความผิด"
 • 1 ซมอ 26:11 "ขอพระเจ้าทรงห้ามปรามข้าพเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้"
 • 1 ซมอ 26:16 "ที่ท่านกระทำเช่นนี้ไม่ดีแน่ พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านควรตาย เพราะท่านมิได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดี ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ บัดนี้ตรวจดูทีว่า หอกของพระราชาอยู่ที่ไหน และเหยือกน้ำที่ตรงพระเศียรนั้นอยู่ที่ไหน"
 • 1 ซมอ 26:23 "พระเจ้าทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบธรรม และความสัตย์ซื่อของเขา เพราะในวันนี้พระเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทแล้ว แต่ข้าพระบาทมิได้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้"
 • 2 ซมอ 1:14 "ดาวิดถามเขาว่า "ทำไมเจ้ามิได้เกรงกลัวในการที่ยื่นมือออกทำลาย ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้"
 • 2 ซมอ 1:16 "ดาวิดกล่าวแก่ชายนั้นว่า "ที่เจ้าต้องตายนั้น เจ้าเองก็รับผิดชอบ เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรำตัวเจ้าเองว่า 'ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้' "
 • 2 ซมอ 1:21 "เทือกเขากิลโบอาเอ๋ย ขออย่ามีน้ำค้าง หรือฝนบนเจ้า หรือทุ่งนาที่ให้ของถวาย เพราะว่าที่นั่นโล่ของวีรบุรุษมลทินแล้ว โล่ของซาอูลซึ่งมิได้เจิมไว้ด้วยน้ำมัน"

หมายถึง ดาวิด

 • 2 ซมอ 19:21 "อาบีชัยบุตรนางเศรุยาห์จึงตอบว่า "ที่ชิเมอีกระทำเช่นนี้ไม่ควรจะถึงที่ตายดอกหรือ เพราะเขาได้ด่าผู้ที่เจิมตั้งของพระเจ้า"
 • 2 ซมอ 22:51 "พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่พระราชาของพระองค์ และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่ทรงเจิมของพระองค์แก่ดาวิด และพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิตย์"
 • 2 ซมอ 23:1 " ต่อไปนี้ เป็นวาทะสุดท้ายของดาวิด ดาวิดบุตรเจสซีได้กล่าว และชายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าว คือ ผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบ"
 • สดด 18:50 "พระองค์ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้น คือ ดาวิด และพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิตย์"
 • สดด 20:6 "บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์ อันบริสุทธิ์ของพระองค์ และโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์"
 • สดด 28:8 "พระเจ้าทรงเป็นกำลังของประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นป้อมรอดของผู้รับเจิมของพระองค์"
 • สดด 132:10 "เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่าทรงเมินพระพักตร์หนีจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้น"
 • สดด 132:17 "ณ ที่นั้นเราจะกระทำให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสำหรับดาวิด เราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่งสำหรับผู้รับเจิมของเรา"

หมายถึง ซาโลมอน

 • 2 พศด 6:42 "ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงหันหน้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นไปเสีย ขอพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์ อันมีอยู่ต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์"

ไซรัสแห่งเปอร์เซีย

 • อสย 45:1 "พระเจ้าตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ คือ ไซรัส ผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบหลายประชาชาติให้อยู่ข้างหน้าท่าน และให้ปลดเจียระบาดจากบั้นเอวของบรรดาพระราชา ให้เปิดประตูที่อยู่ข้างหน้าท่าน และมิให้ประตูเมืองปิด"
 • หมายเหตุ ไซรัสไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ แต่ชอบธรรม และ กระทำถูกต้องกับประชากรของพระเจ้า

โยชูวา

 • ฮบบ (ฮาบากุก) 3:13 "พระองค์เสด็จออกไป เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด พระองค์ทรงทำลายบ้านของคนอธรรมให้แหลก เผยให้เห็นรากฐานแม้ถึงพื้นหิน"

หมายถึง อีกหลายบุคคลที่ระบุไม่ได้

 • สดด 84:9 "ขอทอดพระเนตร ข้าแต่พระเจ้าโล่ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทอดพระเนตรหน้าผู้รับเจิมของพระองค์"
 • สดด 89:38 "แต่บัดนี้ พระองค์ทรงได้เหวี่ยงออกไป และปฏิเสธ พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์"
 • สดด 89:51 "ข้าแต่พระเจ้า นั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เย้ยหยัน นั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์"
 • สดด 105:15 "อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทำอันตรายแก่ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายของเรา"
 • พคค (เพลงคร่ำครวญ) 4:20 "เจ้าชีวิตของพวกข้าพเจ้า คือ กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้นั้น ก็ตกหลุมพรางของเขาทั้งหลายแล้ว คือ พวกเรากล่าวขวัญถึงพระองค์ท่านว่า "เราจะดำรงชีวิตของเรา ท่ามกลางประชาชาติได้ ก็ด้วยอาศัยร่มเงาของพระองค์ท่าน"
 
  วัตถุ 8 อย่าง ที่ได้รับการเจิม  
 
 1. เต้นนัดพบ (Tabernacle)
 • อพย 30:26 "แล้วจงเอาน้ำมันเจิมเต็นท์นัดพบ และหีบพระโอวาทด้วย"
 • อพย 40:9 "จงเอาน้ำมันเจิม เจิมพลับพลากับสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั้น และชำระเครื่องใช้ทั้งหมดให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์"
 • ลวต 8:10 "แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพลับพลา และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น ชำระให้เป็นของบริสุทธิ์"
 1. แท่นบูชา (Altar)
 • อพย 29:36 "และจงชำระแท่นบูชา ด้วยทำการลบมลทินของแท่นนั้น จงเจิมแท่นนั้น เพื่อจะชำระให้บริสุทธิ์"
 • อพย 40:10 "จงเจิมแท่นสำหรับเครื่องเผาบูชาด้วย และเครื่องใช้ทั้งหมดบนแท่นนั้น และชำระแท่นนั้นให้บริสุทธิ์ แท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด"
 • ลวต 8:11 "และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นเจ็ดครั้ง เจิมแท่น และเจิมภาชนะประจำแท่นทั้งหมด เจิมขัน และพานรองขันเพื่อชำระให้เป็นของบริสุทธิ์"
 1. ขัน (Laver)
 • อพย 40:11 "จงเจิมขันทั้งพานรองขันด้วย และชำระให้บริสุทธิ์"
 1. ของใช้ในเต้นนัดพบ (Furnitures of tabernacle)
 • อพย 40:9-15 "๙. จงเอาน้ำมันเจิม เจิมพลับพลากับสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั้น และชำระเครื่องใช้ทั้งหมดให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์ ๑๐. จงเจิมแท่นสำหรับเครื่องเผาบูชาด้วย และเครื่องใช้ทั้งหมดบนแท่นนั้น และชำระแท่นนั้นให้บริสุทธิ์ แท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด ๑๑. จงเจิมขันทั้งพานรองขันด้วย และชำระให้บริสุทธิ์ ๑๒. แล้วจงนำอาโรน และบุตรของท่านมาที่ประตูเต็นท์นัดพบ ใช้น้ำล้างชำระตัวเขาเสีย ๑๓. จงนำเสื้อยศบริสุทธิ์สวมให้อาโรน แล้วเจิม และชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา ๑๔. แล้วจงนำบุตรอาโรนมาด้วย และสวมเสื้อยศให้ ๑๕. จงเจิมเขาเช่นเจิมบิดาของเขา เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา การเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้งเขาไว้เป็นปุโรหิตเนืองนิตย์ ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขา"
 1. โล่ห์ (Shield)
 • อสย 21:5 "เขาเตรียมสำรับไว้ เขาปูพรม เขากิน เขาดื่ม เจ้านายทั้งหลายเอ๋ย จงลุกขึ้น ชโลมโล่ไว้ด้วยน้ำมัน"
 1. สถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (Future Temple)
 • ดนล 9:24 "มีเจ็ดสิบสัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่าน และนครบริสุทธิ์ของท่าน เพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศ ให้บาปจบสิ้น และให้ลบมลทิน เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทั้งนิมิต และคำของผู้เผยพระวจนะไว้ และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด"
 1. เสาศักดิ์สิทธิ์ (Pillars)
 • ปฐม 31:13 "เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอล ที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณ บัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้ และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดมา'"
 1. ขนมปัง (Wafers)
 • อพย 29:2 "ขนมปังไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อคลุกน้ำมัน และขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมัน ขนมเหล่านี้จงทำด้วยยอดแป้งข้าวสาลี"
 • ลวต 2:4 "เมื่อท่านนำธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบ มาถวายเป็นเครื่องบูชา ให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยยอดแป้งเคล้าน้ำมัน หรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมัน"
 • ลวต 7:12 "ถ้าเขาถวายเป็นเครื่องโมทนาพระคุณ ก็ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อเคล้าน้ำมัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมัน ขนมยอดแป้งคลุกน้ำมันให้ดีพร้อมกับเครื่องบูชาโมทนา"
 
  ผู้ที่ได้รับการทรงเจิม 12 ฝ่าย  
 
 1. มหาปุโรหิต (High priests)
 • อพย 29:7 "จงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้"
 • อพย 29:29 "เครื่องยศของอาโรนจะเป็นของบุตรชายของเขาต่อๆไป ให้เขาสวมเมื่อเขารับการเจิม และได้รับการสถาปนาไว้ในตำแหน่ง"
 • อพย 40:13 "จงนำเสื้อยศบริสุทธิ์สวมให้อาโรน แล้วเจิม และชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา"
 • ลวต 6:20 "ต่อไปนี้ เป็นเครื่องบูชา ที่อาโรน และบุตรทั้งหลายของเขา จะต้องถวายแด่พระเจ้าในวันที่เขารับการเจิม"
 • ลวต 8:12 "และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง แล้วเจิมเขาไว้เพื่อชำระให้บริสุทธิ์"
 • สดด 133:2 "เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน"
 1. ปุโรหิต (Priests)
 • อพย 28:41 "จงแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้า และบุตรเขาด้วยเครื่องยศ แล้วเจิมและสถาปนา และชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เขาเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา"
 • อพย 30:30 ". อนึ่ง จงชำระอาโรน และบุตรเขาไว้ให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะได้เป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา"
 • อพย 40:13-15 "๑๓. จงนำเสื้อยศบริสุทธิ์สวมให้อาโรน แล้วเจิม และชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา ๑๔. แล้วจงนำบุตรอาโรนมาด้วย และสวมเสื้อยศให้ ๑๕. จงเจิมเขาเช่นเจิมบิดาของเขา เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา การเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้งเขาไว้เป็นปุโรหิตเนืองนิตย์ ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขา"
 • ลวต 4:3 "ถ้าผู้กระทำผิดเป็นปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ ย่อมนำกรรมบาปมาสู่ประชาชน"
 • ลวต 6:20-22 "ต่อไปนี้ เป็นเครื่องบูชา ที่อาโรน และบุตรทั้งหลายของเขา จะต้องถวายแด่พระเจ้าในวันที่เขารับการเจิม คือ ยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นธัญญบูชาประจำให้ถวายตอนเช้าครึ่งหนึ่ง ตอนเย็นครึ่งหนึ่ง ๒๑. ให้เคล้ากับน้ำมันให้เข้ากันดีแล้วทอดบนเหล็ก ทำเป็นแผ่นเหมือนธัญญบูชา แล้วถวายเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า ๒๒. ให้ปุโรหิตจากบรรดาบุตรของอาโรนผู้รับการเจิมตั้งแทนเขา ให้ถวายสิ่งนี้แด่พระเจ้าเป็นกฎสืบไปเนืองนิตย์ ให้เผาเครื่องบูชาทั้งหมดเสีย"
 • ลวต 8:30 "แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิม และเลือด ซึ่งอยู่บนแท่นประพรมบนอาโรน และเครื่องยศของเขา และบนบุตรทั้งหลายกับบนเสื้อของบุตรทั้งหลายของเขา"
 1. ผู้พยากรณ์ (Prophets)
 • 1 พกษ 19:16 "และเยฮูบุตรนิมซีนั้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล และเอลีชาบุตรชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้า"
 1. เชลย (Captives)
 • 2 พศด 28:15 "และผู้ชายซึ่งถูกระบุชื่อนั้นได้ลุกขึ้นเอาเสื้อผ้า อันเป็นของที่ริบมาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในพวกเชลย และเขาก็นุ่งห่มให้เขาไว้ และให้รองเท้า และจัดหาอาหาร และเครื่องดื่มให้ และชโลมเขา และนำคนที่อ่อนเปลี้ย ในพวกเขาขึ้นลานำเขากลับมายังญาติพี่น้องของเขาที่เมืองเยรีโค คือ เมืองต้นอินทผลัม และเขาทั้งหลายก็กลับไปยังสะมาเรีย"
 1. กษัตริย์ (Kings)
 • 1 ซมอ 9:16 "พรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้ เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนยามิน เจ้าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา เขาจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย"
 • 2 ซมอ 2:4 "และคนยูดาห์ก็พากันมาเจิมตั้งดาวิดไว้เป็นพระราชาเหนือพงศ์พันธุ์ยูดาห์"
 • 2 ซมอ 5:3 "ดังนั้น พวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮโบรน และพระราชาดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์พระเจ้า และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล"
 • 2 ซมอ 19:10 "แต่อับซาโลมผู้ที่เราเจิมตั้งไว้เหนือเรานั้น"
 • 1 พกษ 1:39 "แล้วศาโดกปุโรหิตได้นำเขาสัตว์ที่บรรจุน้ำมันมาจากเต็นท์ของพระเจ้า และเจิมตั้งซาโลมอนไว้ และเขาทั้งหลายก็เป่าเขาสัตว์ และประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า "ขอพระราชาซาโลมอน ทรงพระเจริญ"
 • 1 พกษ 19:15-16 "๑๕. และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า "ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัส และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว เจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย ๑๖. และเยฮูบุตรนิมซีนั้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล และเอลีชาบุตรชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้า"
 1. ศพ (The dead)
 • มก 14:8 "ซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังเขา เขามาชโลมกายของเราก่อน เพื่อการศพของเรา"
 • มก 16:1 "ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์"
 1. ผู้ยังมีชีวิต
 • นางรูธ 3:3 "จงอาบน้ำ ทาน้ำมัน สวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าว แต่อย่าให้ท่านเห็นตัวจนกว่าท่านจะรับประทาน และดื่มเสร็จแล้ว"
 • เอสเธอร์ 2:12 "เมื่อถึงเวรที่สาวๆ ทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัส หลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงสิบสองเดือนแล้ว (และนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิว คือ ชโลมกายหญิงด้วยน้ำมันกำยานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครื่องเทศ และน้ำมันประเทืองผิว)"
 • สดด 92:10 "แต่พระองค์ทรงเชิดชูเขาของข้าพระองค์ อย่างกับเขาวัวกระทิง พระองค์ทรงเทน้ำมันใหม่บนข้าพระองค์"
 • สดด 105:15 "ว่า "อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทำอันตรายแก่ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายของเรา""
 • มธ 6:17 "ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร จงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะ"
 • วว 3:18 "เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอาย ที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่ และซื้อยาทาตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้แลเห็น" (and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see. )
 1. แขก (Guests)
 • ลก 7:46 "ท่านมิได้เอาน้ำชโลมศีรษะของเขา แต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเรา"
 • 2 พศด 28:15 "และผู้ชายซึ่งถูกระบุชื่อนั้นได้ลุกขึ้นเอาเสื้อผ้า อันเป็นของที่ริบมาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในพวกเชลย และเขาก็นุ่งห่มให้เขาไว้ และให้รองเท้า และจัดหาอาหาร และเครื่องดื่มให้ และชโลมเขา และนำคนที่อ่อนเปลี้ย"
 1. ผู้ป่วย (The sick)
 • อสย 1:6 "ตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะ ไม่มีความปกติในนั้นเลย มีแต่ฟกช้ำ และดำเขียว และเป็นแผลเลือดไหล ไม่เห็นบีบออก หรือพันไว้ หรือทำให้อ่อนลงด้วยน้ำมัน"
 • มก 6:13 "เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผี และได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค"
 • ลก 10:34 "เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้ พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้น"
 • ยก 5:14 "มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า"
 • วว 3:18 "เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอาย ที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่ และซื้อยาทาตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้แลเห็น" (and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see. )
 1. พยานสองคน
 • ศคย 4:14 "แล้วท่านจึงกล่าวว่า "ทั้งสองนี้ คือ ผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นผู้ยืนอยู่ข้างพระเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้น" "
 1. ผู้รับใช้ (Ministers)
 • 2 คร 1:21 "ผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า"
 • 1 ยน 2:27 "และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้น"
 1. พระเยซูคริสต์
 • สดด 45:7 "พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน"
 • อสย 61:1 "พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง"
 • ลก 4:18 "พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้า ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ"
 • ลก 7:38 "มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ ร้องไห้น้ำตาไหลเปียกพระบาท เอาผมเช็ด จุบพระบาทของพระองค์มาก และเอาน้ำมันนั้นชโลม"
 • ยน 11:2 "มารีย์ผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์ และเอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่"
 • กจ 4:27 "ความจริงในเมืองนี้ ทั้งเฮโรด และปอนทัสปีลาต กับพวกต่างชาติ และชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว"
 • กจ 10:38 "คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่า พระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์"
 • ฮบ 1:9 "พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดอธรรม ฉะนั้น พระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดี ยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์"

การเจิม ข้อ 10 , 11 , 12 ไม่ใช่การเจิมด้วยน้ำมันธรรมดา แต่เจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

 
     
  การเจิม (Anointing)  
 

22 ตัวอย่างของการเจิม

 1. อาโรนเป็นมหาปุโรหิต อพย 28:41 , อพย 29:7 , อพย 30:30 , อพย 40:13 , สดด 133:2
 2. บุตรของอาโรนเป็นปุโรหิต อพย 28:41
 3. ขนมปัง อพย 29:2
 4. ขนมปังไร้เชื้อเคล้าน้ำมัน (Cake) ลวต 7:12
 5. แท่นบูชา อพย 26:34
 6. เต้นนัดพบ (พลับพลา) อพย 30:26
 7. ขันและจานรองขัน อพย 40:11
 8. เครื่องใช้สอยประจำพลับพลา (Vessels of tabernacle) กดว 7:1
 9. พระมาซีฮา 1 ซมอ 2:10
 10. ซาอูล 1 ซมอ 9:16
 11. ดาวิด 1 ซมอ16:3-13
 12. อับซาโลน 2 ซมอ 19:10
 13. ซาโลมอน 1 พกษ 1:34-35
 14. ฮาซาเอล 1 พกษ 19:15
 15. เอลีชา 1 พกษ 19:16
 16. เยฮู 2 พกษ 9:3-6
 17. โยอาส 2 พกษ 11:2
 18. เยโฮอาส 2 พกษ 23:30
 19. ไซรัส อสย 45:1
 20. ลูซีเฟอร์ อสค 28:14
 21. เอโนด และ เอลียาห์ ศคย 4:14
 22. เปาโล 2 คร 1:21
 
     
  สูตรน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์  
  อพย 30:22-33 "๒๒. ยิ่งกว่านั้น พระเจ้ายังตรัสกับโมเสสว่า ๒๓. "จงเอาเครื่องเทศพิเศษ คือ มดยอบน้ำ ซึ่งหนักห้าร้อยเชเขล และอบเชยหอมกึ่งจำนวน คือ สองร้อยห้าสิบเชเขล และตะไคร้สองร้อยห้าสิบเชเขล ๒๔. และการบูรห้าร้อย ตามเชเขลของสถานนมัสการ และน้ำมันมะกอกเทศหนึ่งฮิน ๒๕. เจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้ มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปช่างปรุงน้ำมันนั้น จะเป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์ ๒๖. แล้วจงเอาน้ำมันเจิมเต็นท์นัดพบ และหีบพระโอวาทด้วย ๒๗. โต๊ะ และเครื่องใช้ประจำโต๊ะ คันประทีปกับเครื่องใช้ประจำคันประทีป และแท่นเผาเครื่องหอม ๒๘. แท่นเครื่องเผาบูชา และเครื่องใช้ประจำแท่น ทั้งขัน และพานรองขันนั้น ๒๙. จงชำระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุด และอะไรมาถูกสิ่งเหล่านั้น ก็บริสุทธิ์ด้วย ๓๐. อนึ่ง จงชำระอาโรน และบุตรเขาไว้ให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะได้เป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา ๓๑. ท่านจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า 'นี่แหละ เป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์ สำหรับเรา ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า ๓๒. น้ำมันนี้ อย่าให้เจิมคนสามัญเลย และอย่าผสมทำน้ำมันอื่นเหมือนอย่างน้ำมันนี้ น้ำมันนี้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ เจ้าทั้งหลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์ ๓๓. ผู้ใดจะผสมน้ำมันอย่างนี้ หรือผู้ใดจะใช้ชโลมคนข้างนอก ผู้นั้นจะถูกอเปหิจากพวกพ้องของตน' "  
     
  การเจิมด้วย 3 อย่าง  
 
 1. น้ำมัน (Oil) ปฐม 28:18
 2. ส่วนผสมของเครื่องปรุง (Compound of Spices) อพย 30:22-25
 3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ สดด 45:7
 
     
  ถูกทำลายเพราะการเจิมนั้น (Destroyed because of the anointing)  
  อพย 10:27 (พระคัมภีร์ภาษาไทย ไม่ได้แปลไว้) "and the yoke shall be destroyed because of the anointing" แปลว่า "และแอกจะถูกทำลาย เพราะการเจิมนั้น"  
  การเจิมซึ่งท่านได้รับไว้นั้น จะสอนท่านทุกสิ่ง  
  1 ยน 2:27 "และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้น"  
  การได้รับทรงเจิม 2 ครั้ง ของพระคริสต์  
 
 • ในบ้านของลาซารัส 6 วัน ก่อนถึงวันบัสกา (Passover) ยน 12:1-8
 • ในบ้านของซีโมนคนโรคเรื้อน 2 วันก่อนวันบัสกา มก 14:3-9