Make your own free website on Tripod.com
ขัดขวางการสร้างพระวิหารและกฤษฎีกาของไซรัส (Decree of Cyrus)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2002

 
 
 
 

(คำเทศนานี้ ได้มาจากทรงนำโดยคำเผยพระวจนะ ในเวลาดึกตอนอธิษฐาน ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อมีผู้ขัดขวางงานรับใช้ของคริสตจักร ทรงตรัสถึงการขัดขวางการสร้างพระนิเวศ และ กฤษฎีกาของไซรัส)

ลำดับเวลา ก่อนถึงการขัดขวางการสร้างพระวิหาร และกฤษฎีกาของไซรัส เทียบในปัจจุบันคือ การขัดขวางการสร้างคริสตจักร ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่กฤษฎีกาจากเบื้องบน (Most High) ทรงโปรดปราน อย่าให้ผู้ใดขัดขวาง

 • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ทรงสร้างโลก (4004 ก่อน ค.ศ.) ถึง ยุคน้ำท่วม กินเวลา 1656 ปี
 • ช่วงที่ 2 จากน้ำท่วม ถึง ทรงเรียกอับราฮัม กินเวลา 427 ปี
 • ช่วงที่ 3 จากทรงเรียกอับราฮัม ถึง อพยพจากอียีปห์ 430 ปี
 • ช่วงที่ 4 อพยพจากอียีปห์ ถึง พระวิหารของโซโลมอน 487 ปี
  • ช่วงนี้มีผู้รับใช้พระเจ้าคือ โมเสส , อาโรน , โยชูวา , เอลี , ซามูเอล , ซาอูล , ดาวิด , ซาโลมอน พระวิหารของโซโลมอนสร้างเสร็จใน 7 ปี (1 พกษ 6,7) 1004 ก่อน ค.ศ. มีขนาด 125 ฟุต คูณ 41 ฟุต 8 นิ้ว สูง 62.5 ฟุต
 • ช่วงที่ 5 จากสร้างพระวิหาร ถึง ไปเป็นเชลยในบาบิโลน 412 ปี
  • ผู้พยากรณ์ คือ เอลียาห์ , เอลีชา , โยนาห์ , อาโมส , โฮเชย่า , อิสยาห์ , มีคาร์ , เยรามีห์ , ฮาบากุก , ดาเนียล , โอบาดี
 • ช่วงที่ 6 ไปเป็นเชลย 70 ปี ถึง พระคริสต์ทรงบังเกิด ระยะเวลา 588 ปี
  • ผู้รับใช้ เอเซเคลียส , ฮักกัย , เศคารียาห์ , มาลัคคี
   • ไซรัสแห่งเปอร์เซีย พิชิต บาบิโลน
   • 534 ก่อน ค.ศ. ซ่อมแซมพระวิหาร
   • 529 ก่อน ค.ศ. ซ่อมแซมพระวิหาร ถูกขัดขวาง
   • 518 ก่อน ค.ศ. พระนางเอสเตอร์ เป็นราชินี , ยุคของผู้รับใช้ เศคาริยาห์ ผู้พยากรณ์
   • 515 ก่อน ค.ศ. ซ่อมแซมพระวิหาร เสร็จ
   • 457 ก่อน ค.ศ. เอสรา ถูกส่งไปปกครองเยรูซาเล็ม
   • 445 ก่อน ค.ศ. เนหะมีย์ ถูกส่งไปเป็นผู้ว่าราชการ
   • 335 ก่อน ค.ศ. พระเจ้าอเล็กซาเดอร์มหาราช บุกเปอร์เซีย
   • 63 ก่อน ค.ศ. เยรูซาเล็ม ถูกปกครองโดยโรม
   • 40 ก่อน ค.ศ. เฮโรด เป็นกษัตริย์ของโรม
   • 28 ก่อน ค.ศ. Augustus Caesar จักรพรรดิของโรม
   • 4 ก่อน ค.ศ. ยอห์นบัพติสมา เกิด
   • 4 ก่อน ค.ศ. พระคริสต์เกิด ก่อน คริสตศักราช (AD) 4 ปี

พระวจนะต่อไปนี้ เปรียบเทียบได้กับบรรดาคริสเตียน ที่ต่อสู้ ต่อว่า ติเตียน ขัดขวาง คริสตจักร ไม่เชื่อฟัง วางตัวไม่เหมาะสมในฐานะประชากร ยกตัวขึ้นเทียบกับผู้ที่พระเจ้าส่งมาปรนนิบัติ พระพิโรธพลุ่งขึ้น และทรงนำการร้ายมาสู่ บรรดาผู้เหล่านั้น

 • 2 พศด 36:5-7 เนบูคัดเนสซาร์ ยกทัพมารบ
 • 2 พศด 36:9-10 เยโฮยาคีน ถูกจับ
 • 2 พศด 36:11-14 เศเดคียาห์ คอแข็ง
 • 2 พศด 36::15-16 เขาทั้งหลายเยาะเย้าทูตของพระเจ้า จนพระพิโรธพลุ่งจนแก้ไม่ไหว

2 พศด 36:5-7(๕. เมื่อเยโฮยาคิม เริ่มครอบครองมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ๖. เนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาต่อสู้กับพระองค์ และจำจองพระองค์ด้วยตรวน เพื่อพาพระองค์ไปยังบาบิโลน ๗. เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำเครื่องใช้ส่วนหนึ่งของพระนิเวศของพระเจ้า ไปยังบาบิโลน และทรงเก็บไว้ในพระวิหารของพระองค์ในบาบิโลน )

2 พศด 36:9-10 (๙. เมื่อเยโฮยาคีนเริ่มครอบครอง มีพระชนมายุสิบแปดพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามเดือนกับสิบวัน พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า ๑๐. เมื่อถึงฤดูแล้งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงใช้ให้นำพระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับเครื่องใช้ประเสริฐแห่งพระนิเวศของพระเจ้า และตั้งให้เศเดคียาห์บิตุลา {ราชาศัพท์ แปลว่า อาผู้ชาย} ของพระองค์เป็นพระราชาเหนือยูดาห์ และเยรูซาเล็ม)

2 พศด 36:11-14 (๑๑. เศเดคียาห์เริ่มครอบครอง มีพระชนมายุยี่สิบเอ็ดพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดปี ๑๒. พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ พระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ ผู้กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ๑๓. พระองค์ทรงกบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ผู้ซึ่งทรงให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้า พระองค์ทรงแข็งพระศอของพระองค์ ทำพระทัยให้กระด้างไม่หันไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ๑๔. บรรดาปุโรหิตผู้สำคัญ และประชาชนก็เช่นเดียวกันไม่ซื่อสัตย์เสียทีเดียว เขาติดตามสิ่งน่าเกลียดน่าชังของบรรดาประชาชาติ และเขาทั้งหลายกระทำให้พระนิเวศของพระเจ้าในเยรูซาเล็ม ซึ่งพระองค์ทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทินไป)

2 พศด 36::15-16 (๑๕. พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรงใช้ให้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์ และต่อที่ประทับของพระองค์ ๑๖. แต่เขาทั้งหลายเยาะเย้ยทูตของพระเจ้าอยู่เสมอ และดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์ และด่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ จนพระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์จนแก้ไม่ไหว)

หลังจากยูดาห์ไปเป็นเชลย 2 พศด 36:22-23 (๒๒. ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสพระราชาของเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาของเปอร์เซีย พระราชาจึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงว่า ๒๓. "ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า 'พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา ขอให้เขาขึ้นไปเถิด") ข้อความใกล้เคียงกันคือ หนังสือ เอสรา 1:1-4

ความรู้เรื่องหนังสือพระธรรมเอสรา

หนังสือเอสรา ระยะเวลา 80 ปี เป็นเรื่องของยิวกลับมาจากบาบิโลน ภายใต้การนำของเศรุบาเบล และ เอสรา , การสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ และ การรื้นฟื้นการนมัสการพระเจ้า

หรืออาจจะแบ่งหนังสือนี้ ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ

 1. จากฤษฎีกาของไซรัส จนถึง การรื้นฟื้นพระวิหาร บทที่ 1-6
 2. งานรับใช้ของเอสรา บทที่ 7-10

คนที่บันทึกหนังสือนี้ อาจมีหลายคน โดยเฉพาะช่วงที่ 1 กับ 2 อาจเป็นคนละคนกันเขียน และเอสราอาจมีส่วนเขียนด้วย ดาเนียล อาจเป็นคนที่รวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ หนังสือเอสรานี้ ไม่มีคำเผยพระวตนะ , ไม่มีพระสัญญา

 • 538 ก่อน ค.ศ. ชนยูดาห์กลับมากับ เศรุบาเบล จำนวน 49,697 คน
 • 458 ก่อน ค.ศ. ชนยูดาห์กลับมากับ เอสรา จำนวน 5,500 คน , คนเลวี 38 คน , คนใช้ในพระวิหาร 220 คน
 • 444 ก่อน ค.ศ. ชนยูดาห์กลับมากับ เนหะมีย์ จำนวน 42,360 คน

เอสรา 1:7 ไซรัส เอาเครื่องใช้ของพระนิเวศกลับคืน (๗. ไซรัสพระราชาก็ทรงนำเครื่องใช้ของพระนิเวศแห่งพระเจ้าออกมา ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในพระนิเวศแห่งพระของพระองค์)

เอสรา บทที่ 3 การรื้อฟื้นการนมัสการ

เอสรา 3:8 เริ่มสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ ( ๘. ในปีที่สอง ซึ่งเขามาถึงพระนิเวศแห่งพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม ในเดือนที่สอง เศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอล และเยชูอา บุตรโยซาดัก ได้ทำการตั้งต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่ คือ บรรดาปุโรหิต และชนเลวี และคนทั้งปวง ซึ่งมาจาการเป็นเชลยยังเยรูซาเล็ม เขาได้เลือกตั้งคนเลวี ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เพื่อให้ดูแลการงานของพระนิเวศแห่งพระเจ้า )

เอสรา 4:1-6 ปรปักษ์ยับยั้งงาน (๑. เมื่อปฏิปักษ์ของยูดาห์ และเบนยามิน ได้ยินว่า พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้กลับมา กำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ๒. เขาทั้งหลายได้เข้ามาหาเศรุบบาเบล และหัวหน้าของตระกูล และพูดกับเขาว่า "ให้เราสร้างด้วยกันกับท่าน เพราะว่าพวกเรานมัสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลาย และเราได้ถวายสัตวบูชาแก่พระองค์ ตั้งแต่วันที่เอสารฮัดโดนพระราชาแห่งอัสซีเรียได้นำเรามาที่นี่" ๓. แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และคนอื่นๆ ที่เป็นพวกหัวหน้าของตระกูลที่เหลืออยู่ในอิสราเอล พูดกับเขาทั้งหลายว่า "ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเรา แต่พวกเราจะสร้างแต่ลำพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษัตริย์ไซรัส พระราชาแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้แก่เรา" ๔. แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้น ได้กระทำให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอย และกระทำให้เขากลัวที่จะสร้าง ๕. และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขามิให้เขาสมหวังตามจุดประสงค์ของเขา ตลอดรัชสมัยของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย แม้ถึงรัชสมัยของดาริอัส พระราชาแห่งเปอร์เซีย ๖. และในรัชกาลอาหสุเอรัส ต้นรัชกาลของพระองค์ เขาทั้งหลายได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์ และเยรูซาเล็ม)

ประชาชนแห่งแผ่นดินนั้น คือ ผู้ที่ไม่มีส่วนในงานสร้างพระวิหาร ไม่ได้รับมอบหมายให้สร้าง หรือ ช่วยสร้าง ซ่อมแซม คนพวกนี้อาจไม่ใช่ผู้เชื่อในพระเจ้า แต่ดูภายนอกเหมือนว่าเป็นผู้เชื่อ คนในยุคก็เป็นเช่นนั้น ดูเหมือนว่ามีพระเจ้า แต่ไม่มี มาโบสถ์ ดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียน แต่ไม่ใช่ ดูเหมือนว่า รอดแล้ว แต่ไม่รอด

As usual when God begins to bless His people, the devil raises up adversaries to oppose His work. We read that they feared the Lord, but served their own gods (2 พกษ 17:28-41) ข้อความภาษาอังกฤษ เขียนเป็นหมายเหตุอยู่ในหนังสือ Holy Bible ฉบับ King Jame Version ของสำนักพิมพ์ Dake แปลข้อความนี้ได้ว่า "อย่างที่เคยเป็น เมื่อพระเจ้าเริ่มที่จะอวยพระพรประชากรของพระองค์ มารร้ายก็ยกผู้ต่อต้านขึ้นต่อสู้กับพระราชกิจของพระองค์ อ่านพระคัมภีร์ได้ว่า พวกเขาเกรงกลัวพระเจ้า แต่ปรนนิบัติพระของตนเอง (อ่านใน 2 พกษ 17:28-41)

เอสรา 4:21 พระราชาสั่งหยุดสร้าง (๒๑. เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกคำสั่งว่า ให้คนเหล่านี้หยุด และไม่ต้องสร้างเมืองนี้ใหม่ จนกว่าเราจะออกกฤษฎีกา)

เอสรา 5:1-5 สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ (๑. ฝ่ายผู้เผยพระวจนะมีฮักกัย และเศคาริยาห์บุตรอิดโด ได้พยากรณ์แก่พวกยิวผู้อยู่ในยูดาห์ และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล ๒. แล้วเศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอล และเยชูอา บุตรโยซาดัก ได้ลุกตั้งต้นสร้างพระนิเวศแห่งพระเจ้า ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ และผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าได้อยู่กับท่าน ช่วยเหลือท่าน ๓. ในเวลาเดียวกันนั้น ทัทเธนัย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตก และเชธาร์โบเซนัย และคณะของเขาได้มาหาท่าน และพูดกับท่านดังนี้ว่า "ผู้ใดที่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างพระนิเวศ และโครงร่างนี้จนสำเร็จ" ๔. เขาถามท่านอย่างนี้ด้วยว่า "ผู้ที่กำลังสร้างตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้าง" ๕. แต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของพวกยิว และเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัส และมีคำตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มา)

เอสรา บทที่ 6 ดาริอัส ค้นหากฤษฎีกา

เอสรา บทที่ 7 เอสรา และพรรคพวกมากรุงเยรูซาเล็ม

ต่อจากหนังสือเอสรา เป็นหนังสือ เนหะมีย์ ระยะเวลา 10 ปี เขียนโดย เอสรา หรือ เนหะมีย์ หรือ ทั้งคู่เขียน เป็นเรื่องคล้ายหนังสือเอสรา คือ ยิวกลับจากบาบิโลน โดยการนำของเนหะมีย์ , สร้างเยรูซาเล็ม , รื้นฟื้นการนมัสการ

นหม 8:9-10 (๙. และเนหะมีย์ที่เป็นผู้ว่าราชการ และเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์ และคนเลวี ผู้สอนประชาชนได้พูดกับประชาชนทั้งปวงว่า "วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทั้งหลาย อย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้" เพราะประชาชนได้ร้องไห้ เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำของธรรมบัญญัติ ๑๐. แล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า "ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน และดื่มน้ำหวาน และส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่าน")