Make your own free website on Tripod.com
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (The Holy Spirit) ตอนที่ 1
สารบัญหลัก (Content)
 

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2004

 
 
 
 

พระคัมภีร์เดิม บอกว่า พระเจ้ามีหนึ่งเดียว พระคัมภีร์ใหม่สำแดงพระเจ้าเป็นสาม

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค.2004 เป็นวันตรีเอกานุภาพ (Trinity)

ยน 10:30 พระเยซูตรัสว่า เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียว ใครได้เห็นเราก็เห็นพระบิดา

ยน 14:26 พระเยซูตรัสว่า พระบิดาจะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในนามของเรา จะทรงสอนท่านทุกอย่าง และให้ท่านระลึกถึงคำสอนของเราทั้งหมด

พระคัมภีร์จะเขียนว่า พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสมอ

พระเจ้าจะดำรงเป็น 3 ใน 1 เดียว จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

แต่ละอันเป็นตัวแทนของพระเจ้า อย่างบริบูรณ์

ไม่ได้หมายความว่า แต่ละอันเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า แต่ละอันคือพระเจ้า แต่ละอัน คือพระเจ้าทั้งหมด พระเจ้าไม่สามารถแยกออกได้

พระเจ้าทรงกระทำการ(ทำงาน)ผ่านทางพระบุตร

คส 1:16 ในพระองค์(หมายถึงพระคริสต์) ทุกสิ่งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ถูกสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่มองเห็น และ สิ่งที่มองไม่เห็น ทั้งราชบัลลังก์ หรือ อาณาจักร หรือ บรรดาเทพ ทุกสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ และ เพื่อพระองค์ (For in Him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him)

ปัจจุบัน พระคริสต์ทรงทำการทางกลางมนุษย์ โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

งานหลัก ของพระวิญญาณ คือ สำแดงพระบุตร

งานหลัก ของพระบุตร คือ สำแดงพระบิดา

งานหลักของพระวิญญาณ คือ สำแดงพระเจ้าต่อมนุษย์และสำแดงผ่านทางมนุษย์

พระวิญญาณสำแดงพระบิดาและพระบุตร ให้เป็นจริงมากขึ้นต่อเราทั้งหลาย

ดังนั้น เป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ เรื่องพระวิญญาณบริสุทธฺ์ รู้จักลักษณะของพระวิญญาณ งานของพระวิญญาณในเรา และ ผ่านเรา

งานรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เริ่มต้นที่วันเพนเตครอส (Pentecost) และ จบลงเมื่อ การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระคริสต์

พระคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ งานรับใช้ของพระองค์ มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่ทำให้สำเร็จ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็มีกำหนดเวลาเช่นกัน

การเปิดเผยและสำแดงของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ได้สำแดงต่อกายภาย(ร่างกาย)ของมนุษย์เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ทำ

พระคริสต์ต้องมารับบาปแทนมนุษย์จึงต้องทำงานโดยผ่านทางร่างกาย(กายภาพ)ของมนุษย์

เราสามารถสร้างภาพหรือจิตตนาการถึงรูปร่างของพระคริสต์ได้ แต่เราไม่สามารถสร้างภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

งานรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับของพระคริสต์ บนแผ่นดินโลก แตกต่างกัน

พระคริสต์มาเพื่อชดใช้หนี้แทนมนุษย์ คือ ความบาปตั้งแต่อาดัมทำไว้

ปัจจุบัน พระคริสต์เป็นผู้กลาง(คนกลาง)ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวิญญาณของมนุษย์ด้วยพระลักษณะของพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เสด็จมาอยู่ในร่างกายของมนุษย์ แต่เสด็จมาอยู่ในผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการผ่านพระกายของพระคริสต์

 

พระคริสต์จะเสด็จมาบนโลก ถูกพยากรณ์โดยผู้พยากรณ์และเหล่าทูตสวรรค์

วันสุดท้ายที่ร่วมโต๊ะอาหารกับสาวก คือวันทำบัสกา พระเยซูพยากรณ์ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาทำหน้าที่ต่อจากพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับพระองค์ (ยน 14:16-20 , 15:26-27 , 16-1-16 , กจ 1:4-5)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนสร้างโลก แต่มาเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ตั้งแต่วันเพนเตครอส (ปฐม 1:2)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สำแดงและดลใจของผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม แต่ยังไม่นับว่าเป็นพระราชกิจหลักอย่างแท้จริง

1 ปต 1:10-12 บรรดาผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้สืบค้น และสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ ๑๑. เขาได้สืบค้นหาบุคคล และเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงพระสิริที่จะมาภายหลัง ๑๒. ก็ทรงโปรดเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่า ที่เขาเหล่านั้นได้ปรนนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้น ไม่ใช่สำหรับเขาเอง แต่สำหรับท่านทั้งหลาย บัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้ว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู

"คำเผยพระวจนะ ไม่ได้มาจากความปรารถนาของมนุษย์ แต่มนุษย์พูดมาจากพระเจ้า เคลื่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 ปต 1:21)

 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จลงมาบนพระคริสต์ในรูปแบบของพิลาป (มก 1:10)

พระเยซูเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จกลับไปจากจอร์แดนและถูกทรงนำด้วยพระวิญญาณให้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาน (ลก 4:1)

ณ. เวลานั้น ยังไม่ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทำไม เวลานั้นยังไม่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยน 7:39 สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจ (ประสบเกียรติกิจนั้นหมายถึงยังไม่ได้ทรงพลีพระชมน์ไถ่บาป)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเสด็จมาไม่ได้ ถ้าพระคริสต์ยังไม่เสร็จงาน(ประสบเกียรติกิจ) คือตายเพื่อมนุษย์และฟื้นคืนพระชนม์ (รม 4:25)

 

พระเยซูเสด็จเข้าไปในอภิสุทธิสถานในสวรรค์ พร้อมกับเลือดของพระองค์ ทำการไถ่บาปของมนุษย์แบบนิรันดร์ (ฮบ 9:12)

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อมนุษย์จะได้ชีวิต (ยน 10ซ10)

จุดประสงค์หลักที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อให้มนุษย์หลุดออกจากอาณาจักรของซาตาน (ฮบ 2:14) และทำให้มนุษย์รับลักษณะของพระเจ้าได้ (ยน 1:12)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสู่มนุษย์ที่บังเกิดใหม่ (ยน 3:3-8) และสร้างเขาใหม่ (2 คร 5:17) และเต็มเปี่ยมด้วยพระเจ้า (อฟ 3:19)

 

พระคริสต์ เป็นพระผู้กลาง(คนกลาง)ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (1 ทธ 2:5) มนุษย์เดิมเป็นลูกของซาตาน ปัจจุบันมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ โดยผ่านทางพระผู้กลาง

ไม่มีมนุษย์ได้บังเกิดใหม่ก่อนวันเพนเตครอส ตอนนั้นบรรดาสาวกก็ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้า แต่พระคริสต์เรียกว่า เพื่อน (ยน 15:15)

บรรดาสาวก 12 คน อยู่ในพันธสัญญาเดิม พวกเขาไม่เข้าใจการตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู พวกสาวกคิดว่า พระเยซูจะตั้งอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก สาวกบางคนอาจคิดว่า หลังจากฟื้นคืนพระชนม์จะตั้งอาณาจักร

แต่เรื่องราวที่แท้จริง และแผนการณ์ที่แท้จริง ได้รับการเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพนเตครอส