Make your own free website on Tripod.com
ชีวิตนิรันดร์ (Eternal Life)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2005

 
 
 
 

วิทยาศาสตร์และพระคัมภีร์ มีความเห็นว่า(สรุปว่า) ร่างกาย(organisms) ถูกครอบงำด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนิรันดร์อันหนึ่ง

ระดับของชีวิต (Degree of Life) ขึ้นอยู่กับการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่น อมีบ้า สัตว์เซลเดียว สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้น้อยมาก มีส่วนกับธรรมชาติในที่เล็กๆ แมลงมีความสลับสับซ้อนมากขึ้น ตอบสนองกับธรรมชาติได้กว้างขึ้น มีความเป็นชีวิตมากกว่าอมีบ้า เพราะว่ามีรูปแบบชีวิตที่มากกว่าอมีบ้า

ปลา นก และสัตว์บก มีชีวิตที่มากกว่าและยาวนานกว่าพวกแมลง เพราะว่ามีรูปแบบชีวิตที่สูงกว่า (Higher types of Life) และมันมีการตอบสนองที่มากขึ้นกับผู้สร้างมัน

มนุษย์มีมากกว่านั้นอีก สามารถตอบสนองได้กับทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา มนุษย์มีความสามารถที่จะรู้จักผู้สร้าง และมีความพร้อมสมบูรณ์แบบ และอย่างนิรันดร์ ที่จะมีส่วนร่วมกับผู้สร้าง

กฎของชีวิตขึ้นอยู่กับรูปแบบและระดับของการตอบสนองต่อพระเจ้า

ถ้าสรรพสิ่งถูกนำออกนอกสภาพแวดล้อมที่มันดำรงอยู่ มันจะตาย เช่น ปลาขาดน้ำ สิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบที่สูง (Higher forms of life) สามารถดำรงชีวิตไว้ได้นานกว่า สิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบที่ต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะและความสามารถที่จะปรับตัวในการใช้สภาพแวดล้อมนั้นๆ

แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มีอำนาจเหนือกว่า ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อมนุษย์ถูกกระทำโดยสิ่งนี้ มนุษย์จะตาย

มนุษย์ถูกมอบอำนาจให้มีเหนือสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และมนุษย์ยังคงเป็นนายเหนือทุกสรรพสิ่ง และมนุษย์น่าจะยังคงมีชีวิตแบบนิรันดร์ตลอดไป แต่ซาตานวิญญาณชั่วร้าย ได้มามีอำนาจเหนือมนุษย์ และมนุษย์ต้องตาย

พระคริสต์ได้เสด็จมา เพื่อนำให้มนุษย์มีอำนาจเหนืออำนาจเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเขาจะมีชีวิตนิรันดร์อีกครั้งหนึ่ง ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า การตอบสนองอย่างนิรันดร์และสัมพันธ์สนิทอย่างนิรันดร์กับพระเจ้านิรันดร์ นำมาซึ่ง ชีวิตนิรันดร์

ถ้ามนุษย์ข้ามได้หรือหลุดพ้นจากโลกแห่งวัตถุได้ เมื่อชีวิตของเขาไม่ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ เขาได้เข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ เพราะว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะแห่งความนิรันดร และมีการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณและความนิรันดร์ เขาผู้นั้นก็จะดำรงชีวิตตลอดไป

จะรู้จักพระเจ้าตลอดไป(รู้จักแบบนิรันดร์) คือต้องมีชีวิตนิรันดร์ จะรู้จักพระเจ้าแบบชั่วขณะเหมือนอย่างอาดัม เป็นชีวิตแบบชั่วคราว

ความเป็นนิรันดร์นั้นมีเพียงในพระบุตรของพระเจ้า (1 ยน 5:11-12)

ชีวิตนิรันดร์ ไม่ใช่เป็นแต่เพียง ดำรงเป็นนิจ (เพราะซาตานก็ดำรงเป็นนิจ)

ชีวิตนิรันดร์ คือ การสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบนิรันดร์ ตายแบบนิรันดร์ คือ แยกจากพระเจ้าแบบนิรันดร์