Make your own free website on Tripod.com
รับอาสาสมัคร (Volunteer)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

รับสมัคร อาสาสมัคร พิมพ์คำสอน บนโปรแกรม MS Word เพื่อนำมาปรับปรุงบน Web Site นี้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์หนังสือ อูริม (URIM) จากฉบับดั่งเดิม มาเป็นฉบับพิมพ์ใหม่ (พิมพ์คนละบางส่วน เช่น หนึ่งบท) สมัครมาที่

 
 

ขอขอบพระคุณ รายนามของท่านต่อไปนี้ ที่ได้ร่วมพิมพ์งาน เพื่อนำมาปรับปรุงงานในพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน

  • คุณ ........ พิมพ์ Home Page เรื่อง .......
  • คุณประสิทธิ์ เกียรตินิยมศักดิ์ (โจ้) อายุ 26 ปี email : lovethai@thai.com
    • ต้นมกราคม 2003 พิมพ์เรื่องอูริม จากหน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 22 (บทที่ 2)