Make your own free website on Tripod.com
อธิษฐานตามอย่างพระคัมภีร์ (Follow Holy Bible Prayers)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 2002

 
 
 
 

นำถ้อยคำในพระคัมภีร์ มาเรียง แล้วอธิษฐานตามนั้น เป็นถ้อยคำที่สวยงาม เสนอแนะไว้ดังนี้

  • นหม 9:5-6
  • ยน 3:16 , อฟ 1:17-23
  • มธ 6:9-13
  • อฟ 3:16 , อฟ 3:20-21
  • วว 4:8 + 4:11 + 5:12-13

เปลี่ยนข้อความนิดหน่อย เช่น คำว่า ท่าน เปลี่ยนเป็น ข้าพระองค์ แล้วอธิษฐานต่อเนื่องกัน

(นหม 9:5-6) สรรเสริญพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ตั้งแต่นิรันดรกาลจนนิรันดรกาล สาธุการแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ซึ่งยิ่งใหญ่เหนือการโมทนา และการสรรเสริญทั้งปวง พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์องค์เดียว พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ฟ้าสวรรค์อันสูงสุดพร้อมกับบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์นั้น แผ่นดินโลก และบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น ทะเล และบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น และพระองค์ทรงรักษาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นไว้ ให้ดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ (วิวรณ์ 4:11) และบริวารทั้งสิ้นในฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นน้ำได้นมัสการพระองค์

(ยน 3:16 , อฟ 1:17-23) พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรคนเดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือ พระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของข้าพระองค์สว่างขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์นั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ข้าพระองค์ และรู้ว่า มรดกของพระองค์ สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่า ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไร สำหรับเราข้าพระองค์ทั้งหลายที่เชื่อ ตามอำนาจของพระกำลัง และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุข เหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร . ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือ ซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน

(มธ 6:9-13) ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรด ยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์

(อฟ 3:16 , อฟ 3:20-21) ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่ข้าพระองค์จะทูลขอ หรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวข้าพระองค์ ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์

(วว 4:8 + 4:11 + 5:12-13) บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ่งจะเสด็จมา พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญ คำสดุดี พระสิริ ปัญญา คำโมทนา พระเกียรติ อำนาจ ทรัพย์สมบัติ สง่าราศี และฤทธิ์เดช จงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดก ตลอดไปเป็นนิตย์ สรรเสริญ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ กราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน