Make your own free website on Tripod.com
Praise the Lord
 
สงครามอาร์มาเกดดอน (The Battle of Armageddon)
 
สารบัญหลัก (Content)

 

อ้างอิง (Reference) The Dake of Holy Bible , King James Version

 

 
 

แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ

  1. สถานที่
  2. เวลา (แบ่งเป็น 20 หัวข้อ)
  3. การสงคราม
  4. จุดประสงค์ของสงคราม แบ่งเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้า (7 หัวข้อ) และจุดประสงค์ของซาตาน
  5. ระยะเวลาของสงคราม
  6. ผลของสงคราม (7 หัวข้อ)
 
 

สถานที่

วว 16:13-16 , ยอล 3 (1849) , ศคย 14:1-15 (1939) , อสค 38-39 (1758)

เวลา

 1. เมื่อผู้ต่อต้านพระคริสต์ มีชัยเหนือรัชเซีย , เยอรมัน และประเทศอื่นๆ ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก 10 ประเทศ และรวบรวมประชาชาติต่อสู้เยรูซาเล็ม วว 19:19-21 , ดนล 11:44 (1816) , อสค 38-39 , ศคย 14:1-5
 2. การเสด็จมาครั้งที่ 2 เพื่อปลดปล่อยยิวจากผู้ต่อต้านพระคริสต์ วว 19:11-21 , ยอล 3 , ศคย 14:1-5 , อสย 63:1-7 , ยด 14 , 2 ธก 1:7
 3. ในทันที หลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ วว 19:11-21 , มธ 24:29-31 , 25:31-46
 4. หลังจากงานมงคลสมรสของพระเมษโภดก วว 19:1-21
 5. เมื่อเยรูซาเล็มถูกล้อม โดยกองทัพทั้งหลายของชาติต่างๆ ภายใต้การนำของ ผู้ต่อต้านพระคริสต์ วว 19:19-21 , ศคย 14:1-15
 6. ก่อนยุค 1000 ปี วว 19:11-21 , 20:1-10
 7. เมื่อสิ้นยุคแห่งพระคุณ วว 19:11-21 , มธ 13:40-50 , 24:29-31 , 25:31-46 , กจ 15:13-18
 8. ในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงตั้งพระราชอาณาจักรของพระองค์ ในวันที่ สิบอาณาจักรรวมกันได้ในอาณาจักรโรม วว 11:15 , 17:14 , 19:11-21 , ดนล 2:44-45 , 7:13-14 , 18-27
 9. เมื่อการคืนชีพครั้งแรกเสร็จสิ้น วว 19:19-20
 10. เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 70 ของดาเนียล (วว11:1-3 , 12:6 , 14: , 13:5 , ดนล 9:27)
 11. วันแรกของวันแห่งพระเจ้า (19:11-20:7 , 1ธก5:3 , 2ธก2 )
 12. เมื่อผู้ต่อต้านพระคริสต์ครอบครอง 42 เดือน (วว13:5 , 19:19-21 , 2ธก2:8-9)
 13. เมื่อข้าวละมานกับข้าวสาลีถูกแยกออกจากกัน (มธ13:40-50 , 25:31-46)
 14. เมื่อถึงวันที่ เงื่อนไขเหตุการณ์คล้ายกับสมัยโนอาห์และโลท (วว19:11-21 , มธ24:37-39 , ลก17:22-37 , 1ทธ4 , 2ทธ3:1-13 , 4:1-4 , 2ปต2)
 15. เมื่อเวลาที่อิสราเอลถูกรวบรวมมาจากทุกประชาชาติ (มธ24:29-31 , อสย11:10-12 , อสค37)
 16. เมื่อซาตานถูกผูกมัด (วว19:11 - 20:7 , อสย24:22-23 , 25:7)
 17. เมื่อพยานสองปากได้เสร็จงานรับใช้ของเขา (วว11:3-14)
 18. เมื่ออิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาน 3 ปีครึ่ง (วว11:1-3 , 12:6 , 14 , 13:5)
 19. เมื่อตราประทับ , แตร , ขัน สำเร็จตามนั้น (วว16:17-21 , 19:1-21)
 20. 1000 ปี ก่อนฟ้าใหม่และโลกใหม่ (วว19:11 - 20:10 , 21:1)

การสงคราม

อาร์มาเกดโดน จะไม่ใช่การสงครามธรรมดา หรืออย่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง แต่จะเป็นสงคราม ระหว่าง พระคริสต์พร้อมด้วยกองทัพสวรรค์ (วว19:11-14 , 2ธก1:7-10 , ศคย 14:5 , ยด14) และคนอิสราเอลบนโลก (ศคย 14:14) ฝ่ายหนึ่ง ต่อสู้กับ กองทัพบนโลก นำโดยปรปักษ์พระคริสต์ อีกฝ่ายหนึ่ง (ดนล 2:44-45 , 7:19-27 , อสค 38-39 , ศคย 14:1-5 , วว16:13-16 , 19:19-21)

จุดประสงค์ของสงครามอาร์มาเกดโดน

จุดประสงค์ของซาตาน เพื่อหยุดยั้งการครอบครองโลกนี้ของพระคริสต์ (วว 12:12 , 19:19-21 , 20:1-10 , ศคย 14:1-5)

จุดประสงค์ของพระเจ้า

 1. ปลดปล่อยอิสราเอลและให้สิ้นสุดเวลาของคนต่างชาติ (อสย 63:1-7 , ศคย 14:1-5 , ลก21:24 , วว11:1-2)
 2. ลงโทษประชาชาติที่ข่มเหงอิสราเอล (มธ 25:31-46)
 3. ตั้งผู้ปกครองเหนือประชาชาติทั้งหลาย (ดนล2:44-45 , 7:13-27 , ศคย 14 , วว11:15)
 4. สถาปนาอาณาจักรของดาวิดอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ทรงสัญญา (2ซมอ7 , อสย9:6-7 , ลก1:32-33 , กจ15:13-18)
 5. กำจัดผู้กบฎ (1คร15:24-28 , วว20:7-10)
 6. รวมทุกสิ่งในพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียว ทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก (อฟ1:10)
 7. ทดสอบมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง ก่อนทำลายกบฎ (วว20:1-10 , 21:1-22:5 , อสย66:22-24 , 2ปต3:10-13)

ระยะเวลาของสงคราม

เพียง 1 วัน (ศคย14:1-7)

ผลของสงคราม

 1. อำนาจของซาตานถูกทำลาย (วว19:11-20:3 , อสย63 , อสค38-39 , ศคย14 , ยอล3)
 2. กองทัพโลกถูกทำลาย เหลือ 1 ใน 6 ส่วน (อสค39:2)
 3. สงครามทำให้เกิดซากศพมาก จนแร้งและสัตว์ป่า กินนานถึง 7 เดือน (วว19:17-21 , อสค39:4-24 , มธ24:28 , ลก17:34-37 , โยบ39:27-30)
 4. สัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จ ถูกผลักลงไปในบึงไฟตลอดกาล (วว19:20 , 20:10 , ดนล7:11 , 8:25 , 11:45 , 2ยน2:8-9)
 5. ซาตาน และ ทูตสวรรค์ของมันและมารร้าย ถูกขังในทะเลที่ลึก 1000 ปี (วว20:1-7 , อสย24:22-23 , 25:7)
 6. โลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่น สูงถึงบังเหียนม้า ไหลนองไปประมาณ 300 กม. (วว14:14-20 , อสค39:17-24 , อสย63:1-7)
 7. อิสราเอลได้รับการปลดปล่อยและปกป้อง อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้น (วว19:11-20:10 , 22:4-5 , 11:15 , มธ25:31-46 , ดนล2:44-45 , 7:13-27 , อสย9:6-7 , ลก1:32-33)